یکی از کاربردی ترین زبان های برنامه نویسی در زمینه زبان های برنامه نویسی سطح پایین زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس است.

کاربرد و نحوه آموزش این زبان برنامه نویسی به نحوی است که با عنوان یکی از زبان های برنامه نویسی مطرح در تدریس زبان های برنامه نویسی در سطح دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است.

پیش نیاز این دوره آموزشی آشنایی داوطلب با مبانی برنامه نویسی است. 

ما در این دوره آموزشی زبان سی پلاس پلاس را به شکل کامل تدریس خواهیم کرد.