مباحث اموزش اتوکد


آشنایی با نقشه کشی و طراحی
آشنایی با محیط نرم افزار اتوکد
آشنایی با نحوه اجرا کردن فرمان ها
نحوه ورود مختصات
دستورات ترسیمی اشیا
دستورات ویرایش اشیا
دستورات نمایشی
انتخاب کردن اشیا
نقاط کمکی F3 Object Snap
ترسیم نقشه
متن نویسی
هاشور
سایه روشن و هاشور
تغییر اشیا
اندازه گیری
استفاده از کتابخانه اشیا و منابع خارجی
کار با لایه ها و استاندارد سازی
مدل سازی سه بعدی
آشنایی با اصول چیدمان و مدل کار با Layout Wizard و چیدن جهت اشیای سه بعدی